Kai's / 吳宅
Architecture Design : Weikang Chen, Weiyang Chen, Glee Liu
Interior Design : Weikang Chen, Yuchzng Wu
Overseer : Yuchzng Wu
Photographer : OH DEAR
Client : Kai

建築設計:陳維剛,陳維揚,劉居立
空間設計:陳維剛,吳昱成
工程管理:吳昱成
攝影:OH DEAR
業主:吳先生

AD - period / 建築設計:Jun ~ Sep, 2019
ID - period / 空間設計:Jan ~ Apr, 2022
AC - period / 結構施工:Nov, 2019 ~ Dec, 2021
IC - period / 內部施工:Apr ~ Aug, 2022