Tseng's / 曾宅




Designer : Weikang Chen, Yushan Huang
Client : Shihon Tseng


空間設計:陳維剛,黃渝珊
業主 : 曾士宏


Ongoing……