Hannah & Gary / 哈拿蓋瑞Design Ordinator : Weikang Chen
Designer : Yuchzng Wu, Xuannian Wu
Overseer : Yuchzng Wu, Chaoju Chen
Contractor : Sin Chao Jyu
Photographer : OH DEAR
Client : Hannah & Gary


設計統籌:陳維剛
空間設計:吳昱成,吳宣念
工程管理:吳昱成,陳昭儒
工程團隊:新巢居
攝影:OH DEAR
業主:哈拿蓋瑞


D - period / 設計:Jul ~ Aug, 2023
C - period / 施工:Sep ~ Nov, 2023