Churro & Sweet / 吉拿舖
Designer : Szuan Yu, Yusan Huang, Weikang Chen
Client : Churro & Sweet


空間設計:俞思安,黃渝珊,陳維剛
業主 : Churro & Sweet

Ongoing......