Bright Time Cellar / 漢時酒窖Design Ordinator : Yusan Huang
Designer : Chiachi Lian, Yuchzng Wu
Overseer : Yusan Huang, Chiachi Lian
Photographer : OH DEAR
Client : Bright Time Cellar


設計統籌:黃渝珊
空間設計:連佳棋,吳昱成
工程管理:黃渝珊,連佳棋
攝影 : OH DEAR
業主 : 漢時酒窖


D - period / 設計:Sep ~ Oct, 2022
C - period / 施工:Nov, 2022 ~ Jan, 2023